Algemene voorwaarden

Artikel 1 — Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. WPS Group; Wessem Port Services Group bv en al haar dochtervennootschappen;

b. Opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding van WPS Group is gericht en/of degene met wie WPS Group een overeenkomst sluit;

c. Regelingen: de in artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden genoemde regelingen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van WPS Group en op alle overeenkomsten die WPS Group met Opdrachtgever sluit, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Al naar gelang de aard van de in artikel 2 van deze voorwaarden te noemen werkzaamheden zijn daarop van toepassing de in dat artikel bij die werkzaamheden genoemde Regelingen. Indien en voor zover het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 14 van deze voorwaarden afwijkt of in strijd is met het gestelde in de genoemde Regelingen, prevaleert het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 14 van deze voorwaarden. De Regelingen hebben ten aanzien van de bepalingen in de artikelen 2 tot en met 14 van deze voorwaarden slechts aanvullende werking.

      
Artikel 2— Regelingen

1. Op de navolgende werkzaamheden zijn, met inachtneming van het in artikel 14 hierna bepaalde, de navolgende Regelingen in de meest recente versie van toepassing:

a. Stuwadoorswerkzaamheden met betrekking tot, alsmede opslag en behandeling van bulkgoederen:               - de Voorwaarden Massagoed-stuwadoors Rotterdam 1991, gedeponeerd op 5 mei 1991 ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nr. 505.

b. Stuwadoorswerkzaamheden:                                                                                                                               - de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, gedeponeerd op 12 augustus 1976 ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

c. Alle internationale vervoer van zaken over de weg:                                                                                             - het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), gesloten te Genève op 19 mei 1956.

d. Alle vervoer van zaken over de weg binnen Nederland:                                                                                      - de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

e. Vervoer per spoor:                                                                                                                                                - de Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoor-wegvervoer van goederen (CIM 1980), indien nodig aangevuld met het Algemeen Reglement Vervoer en de Algemene Voorwaarden van Railion Benelux NV.

f. Bevrachting van kustvaarders en schepen voor de binnenvaart:                                                                         - de Bevrachtingsvoorwaarden 1991, gedeponeerd bij ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 - de Internationale Verlade- und Transportbedingungen für die Binnenschiffahrt (IVTB Konnossementsbedingungen 2000).

 - het Besluit laad-en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 22 maart 1991, Stb. 145, ter uitvoering van artikel 932, vierde lid van boek 8 van het burgerlijk wetboek.

g.Expeditiewerkzaamheden:                                                                                                                                   - de Algemene Voorwaarden van de FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek), nader te noemen de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 4 januari 1999 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

h. Opslag, bewaring, behandeling en uitlevering van goederen binnen Nederland:                                                - de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd op 15november1995 ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

i. Werkzaamheden als scheepsagent of cargadoor:                                                                                                - de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden, gedeponeerd op 1 december 1992 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam en de Kamers van Koophandel te Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam en Terneuzen.

j. Handel in bouwstoffen:

2. de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

3. Indien in het kader van een opdracht opeenvolgende werkzaamheden van verschillende aard moeten worden uitgevoerd, is op ieder als zelfstandig deel van de opdracht te beschouwen werkzaamheid die Regeling van toepassing die betrekking heeft op de voor dat deel te verrichten werkzaamheden.

4. Indien ten aanzien van zo’n zelfstandig deel meerdere Regelingen van toepassing zijn, prevaleert de Regeling die hierboven eerder genoemd is, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.54. De in dit artikel genoemde Regelingen zijn bij WPS Group op aanvraag verkrijgbaar.

                 
Artikel 3—Aanbieding en de Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door WPS Group onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij anders vermeld.

3. De overeenkomst komt tot stand zodra WPS Group de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers of andere ondergeschikten van WPS Group binden WPS Group niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

     
Artikel 4—Prijzen

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen enz. die gelden op de datum van de aanbieding respectievelijk de datum van het aangaan van de overeenkomst respectievelijk de feitelijke uitvoering van de opdracht. Zij omvatten slechts een vergoeding voor de door WPS Group op grond van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden. Zij zijn dus exclusief emballage, rembours, omzetbelasting, boeten en alle overige belastingen en heffingen, kosten en lasten hoe ook genaamd. Deze eventuele extra kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Indien na de datum van de aanbieding één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden kan WPS Group de overeengekomen prijs, ongeacht of daarover reeds overeenstemming is bereikt, dienovereenkomstig verhogen.

3. Indien WPS Group meerwerk verricht zullen de daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.

4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door WPS Group, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt verricht, dan wel extra kosten als gevolg van een andere uitvoering van de werkzaamheden dan in de overeenkomst vermeld. Tot deze werkzaamheden kunnen onder meer gerekend worden bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn ook op het meerwerk op verzoek van de wederpartij van toepassing.

5. Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld.

6. Indien de prijzen zijn uitgedrukt in vreemde geldsoorten en de waarde van die geldsoort zou zich na het sluiten van de overeenkomst ten opzichte van de Euro wijzigen in voor WPS Group ongunstige zin, zullen de prijzen zodanig verhoogd worden, dat de tegenwaarde in Euro’s gelijk is aan die welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gold.

       
Artikel 5—Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen een termijn van 14 dagen.

2. Alle betalingen zullen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking op een door WPS Group aan te wijzen bank- of girorekening. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt hij geacht in verzuim te zijn en is WPS Group van rechtswege gerechtigd tot rente over het opeisbare bedrag, welke gelijk is aan een percentage dat 7% hoger is dan het officiële promessedisconto van de Europese Centrale Bank, te berekenen van de dag af dat de betaling had dienen te geschieden tot aan die der voldoening.

3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door WPS Group worden gemaakt uit hoofde van een niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting jegens WPS Group, zullen ten laste van Opdrachtgever komen.

4. Bij niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten tenminste 10% van het verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van WPS Group om aanvullende vorderingen in te stellen, waaronder een (tijdelijke of permanente) opschorting van de werkzaamheden, (volledige of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

5. Eventuele betalingen zullen eerst in mindering gebracht worden op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom.

       
Artikel 6— Uitvoering van de overeenkomst

1. Data en/of termijnen worden bij benadering vastgesteld. Indien een tijdsduur voor de uitvoering van de opdracht wordt overeengekomen, zal WPS Group trachten die zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de tijdsduur door welke oorzaak ook geeft nochtans de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch recht op deze grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

2. Opdrachtgever moet ervoor zorgen, dat alle door hem te verstrekken gegevens en documenten tijdig in het bezit van WPS Group zijn. Voor alle verzuimen en alle voor WPS Group daaruit voortvloeiende schade is de Opdrachtgever aansprakelijk en heeft hij zonodig WPS Group tegenover aanspraken van derden te vrijwaren.

3. WPS Group is vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. WPS Group kan voor de uitvoering van de overeenkomst zonder vooroverleg met de Opdrachtgever te hoeven voeren derden inschakelen.

      
Artikel 7 — Overmacht

1. WPS Group zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (de gevolgen van) niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen tengevolge van overmacht. In geval van overmacht zal WPS Group gerechtigd zijn ofwel de overeengekomen tijdsduur voor de uitvoering van de opdracht te verlengen met de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren, zonder dat zij alsdan enige schadevergoeding verschuldigd is.

2. Als overmacht zal onder meer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, quarantaine, stoornissen in het verkeer, storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, werkstaking of uitsluiting, brand, andere ernstige storingen in het bedrijf van WPS Group, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van overheidswege, alsmede elke verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van WPS Group afhankelijk is, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien. 

3. De financiële en overige verplichtingen van Opdrachtgever die voor het intreden van de overmacht zijn ontstaan, blijven ondanks de (tijdelijke) overmacht van kracht.

     

Artikel 8— Aansprakelijkheid

1. Ten aanzien van opdrachten waarop conform artikel 2 hierboven Regelingen van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van WPS Group door die Regelingen bepaald. Indien echter de omvang van de aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, gelden de navolgende bepalingen.

2. WPS Group is slechts aansprakelijk voor schade, indien en voorzover wordt bewezen, dat deze het gevolg is van opzet of grove schuld. Voor schade tengevolge van opzet of grove schuld van niet-ondergeschikten is WPS Group niet aansprakelijk.

3. Ieder die zich ophoudt op terreinen van WPS Group, in of op voertuigen van WPS Group enz. of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar met al hetgeen hij bij zich heeft voor eigen risico en moet de door de overheidsorganen en door WPS Group gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen. WPS Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade.

4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van WPS Group vervalt, indien zij niet voor het beëindigen van de werkzaamheden schriftelijk op de beweerdelijk aangebrachte beschadiging en/of vermissing opmerkzaam zijn gemaakt.

5. Indien bij de uitvoering van de opdracht aan WPS Group, WPS Group personeel, of aan via WPS Group ingeschakelde derden schade zou worden toegebracht, is de Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat die schade door WPS Group, WPS Group personeel of de door WPS Group ingeschakelde derden zelf is veroorzaakt.

    

Artikel 9— Retentierecht

1. WPS Group heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Zij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen haar door Opdrachtgever verschuldigd is in verband met overeenkomsten. 

2. WPS Group is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit de uitoefening van een retentierecht voortvloeit.

     
Artikel 10— Pandrecht

Alle goederen, documenten en gelden die WPS Group uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken WPS Group tot onderpand voor alle vorderingen, die zij ten laste van Opdrachtgever of van een andere rechthebbende op deze goederen, documenten en gelden heeft of mocht krijgen.
    
Artikel 11 — Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst en op de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.
     
Artikel 12— Uitleg voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als andere talen gesteld. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in enigerlei opzicht nietig, in strijd met het recht, dan wel onafdwingbaar is, zal zulks geen invloed hebben voor het overige hierin bepaalde, zodat de rechterlijke uitspraak beperkt blijft tot de bepaling waarop zij betrekking had.

     

Artikel 13—Verjaring

Elke vordering tot schadevergoeding verjaart door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.    
                  
Artikel 14— Geschillenoplossing

In afwijking van hetgeen in de onder artikel 2 genoemde Regelingen ter zake van de bevoegde rechter of rbitrage is bepaald, is de rechtbank te Maastricht, sector kanton locatie Sittard bij uitsluiting bevoegd om van geschillen ter zake van de overeenkomst oftewel daarmee samenhangende overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, kennis te nemen. De wederpartij heeft de mogelijkheid om te kiezen voor beslechting van het geschil volgens de gewone competentie regels binnen 3 maanden.